Trang chủ thẻ đại chánh tân tu đại tạng kinh

Tag: đại chánh tân tu đại tạng kinh

Kinh Thiền Hành Pháp Tưởng

Kinh Thiền Hành Pháp Tưởng Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp Sư An Thế Cao, người nước An Tức Thuộc: Bộ Kinh Tập -...

Xem nhiều gần đây