Trang chủ thẻ đại sư ngẫu ích

Tag: đại sư ngẫu ích

Pháp Ngữ Của Đại Sư Ngẫu Ích

NGẪU ÍCH ÐẠI SƯ PHÁP NGỮ (dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội thành phố Cao Hùng, Ðài Loan) Việt dịch: Như Hòa | Mục...

Xem nhiều gần đây