Thẻ: đại trưởng lão Tịnh Sự

Bộ Vị Trí – Patthana – Tập 5

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP PAṬṬHĀNA BỘ VỊ TRÍ TẬP NĂM Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA ...

Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Hay Chăng?

Bộ Song Đối – Yamaka

THERAVĀDA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG DIỆU PHÁP YAMAKA BỘ SONG ĐỐI Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera ...

Xem nhiều gần đây

No Content Available