Trang chủ thẻ đàm vô sấm

Tag: đàm vô sấm

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Phẩm Công Đức Danh Tự

Kinh Đại Bát Niết Bàn Hán dịch: Đàm-vô-sấm Việt dịch: Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến Quyển 3 PHẨM CÔNG ĐỨC DANH TỰ Phẩm thứ ba Lúc ấy, đức...

Xem nhiều gần đây