Home » Posts tagged Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật – Thích Thiện Hoa dịch

KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA-MẬT Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư CƯU-MA-LA-THẬP dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa-môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt —————————————————— Tôi nghe như vầy : Một hôm, tại nước Xá-Vệ, Phật và 1250 vị Ðại Tỳ Kheo, đều ở Tinh-xá Kỳ-Hoàn, trong vườn...
Continue reading