Thẻ: Nghiệp

Hán Tạng/Phạn Ngữ

Nghiệp (Phật giáo)

-->cùng nội dung: Nghiệp (Karma) - Thích Tâm Thiện - trích Phật Học Cơ Bản - Tập Một Thuyết nghiệp ...

Thiền Quán Về Đạo Phật – Ni Sư Ayya Khema – Video

Nghiệp Báo

Sách: BƯỚC ÐẦU HỌC PHẬT tác giả: Hòa thượng Thích Thanh Từ Phật Lịch 2541-1998 | Mục lục | Nghiệp ...

Xem nhiều gần đây