Thẻ: Tâm Diệu

Phật Học Cơ Bản – Tập Bốn

Đạo Nào Cũng Là Đạo?

ĐẠO NÀO CŨNG LÀ ĐẠO? Tâm Diệu biên soạn Có người cho rằng “đạo nào cũng là đạo”. Câu nói ...

Xem nhiều gần đây